תנאי שימוש

כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות פרסומות ו/או פרטי התקשרות המתפרסמים באתר תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הגוף החיצוני הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את אמיתות הפרסומות ו/או פרטי ההתקשרות, טיבם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים על ידי הגוף החיצוני. פורינה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כזו, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש לאחד מהגופים החיצוניים המפורטים באתר ו/או תוצאתה. פורינה איננה אחראית לטיבם ו/או איכותם ו/או מחיריהם ו/או כל דבר הקשור באותם הגופים ו/או המוצרים ו/או השירותים הניתנים / הנמכרים על ידם, ואין בפרסום כאמור באתר כדי להטיל התחייבות ו/או ליצור הצהרה ו/או מצג כלשהו של פורינה בקשר עם אותם גופים.